ကုမၸဏီ Black List စာရင္း ပယ္ဖ်က္မႈမ်ား

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Monday, 20 January 2020 00:00
Rate this item
(0 votes)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက ေပးပို႔လာေသာ Black List စာရင္းမ်ားအား (၂၆-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ Black List စာရင္းမွ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ရန္ ဌာနမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ ကုမၸဏီမ်ားအမည္စာရင္း


Read 889 times Last modified on Monday, 20 January 2020 04:44

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္

 

 

ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာအသိေပးေၾကျငာျခင္း