ဂုတ္ထိပ္တံတားတည္ေဆာက္ျခင္း PPP စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေဖာ္ျပခ်က္ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရရွိမႈအေျခအေန ထုတ္ျပန္ျခင္း

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Wednesday, 20 November 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ တံတားဦးစီးဌာန က တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္မည့္ ဂုတ္ထိပ္တံတား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေနာင္ခ်ိဳတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း PPP စီမံကိန္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI)ကို (၂၈-၁၀-၂၀၁၉)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးေပးပို႔ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေနာက္ဆုံးရက္ မတိုင္မီ စိတ္ဝင္စားမႈေလွ်ာက္လႊာ(EOI) တင္သြင္းေသာကုမၸဏီမ်ား မရွိပါေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ပါသည္။

Read 1273 times

ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ားရယူရန္