ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္း အမည္ပ်က္စာရင္း( Black List )အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းမ်ား

အသိေပးေၾကညာခ်က္ Thursday, 07 November 2019 00:00
Rate this item
(0 votes)

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ၂၀၁၈-၁၉ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္း အမည္ပ်က္စာရင္း( Black List )အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရေသာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအား ေပးပို႔လာပါသျဖင့္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂၃-၄-၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာခဲ့ေသာ Black List ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းအားယခုစာရင္းျဖင့္ေက်ာ္လြန္ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။

 

 

Read 1889 times