ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္  ျပည္သူ႔ လုပ္ငန္းဌာန ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အိုးအိမ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာစည္ပင္ေရး အဖြဲ႕တို႔ကို ဦးေဆာင္ၾကပ္မတ္ နိုင္ရန္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔လုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အမည္ျဖင့္ စတင္ ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအျဖစ္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အနက္ လူမႈ႔စီးပြားေရး၏ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ျဖစ္ေသာ လမ္းကြန္ရက္ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑ ႏွင့္ လူမႈ႔စီးပြား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္  လိုအပ္ေသာ ၿမိဳ႕ျပက႑ ႏွင့္ အိမ္ရာက႑တို႔ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို တာဝန္ယူ ၾကပ္မတ္ ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါသည္။

 မူဝါဒ

(က)    ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေဆာက္လုပ္ေရး က႑ကို စနစ္က်န၍ ေခတ္မွီစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္။

( ခ)    ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လမ္း/တံတားမ်ားကို အဆင့္မွီ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ။

( ဂ)    ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာက႑ကို ဟန္ခ်က္ညီညီ ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရရွည္ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ေနထိုင္မႈ အဆင္‌့အတန္း ျမႇင့္တင္ရန္ ။

(ဃ)  ျပည္သူလူထု အတြက္ သင္‌့ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အိမ္ရာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည္‌့ဆည္းနိုင္ရန္။